PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

PROIECTE DE HOTARARI» Hotarare - privind propunerile referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Straja, judetul Suceava, Patraucean Liliana, functionar public de conducere, pentru anul 2016
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii de consultanta in domeniul achizitiolor publice
» Hotarare - privind achizitionarea serviciilor juridice pentru apararea intereselor Comunei Straja si a autoritatilor administratiei publice locale din comuna Straja, judetul Suceava [...]
» Hotarare - privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut de Legea nr. 416/2001 [...]
» Hotarare - privind actualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor-PAAR, al comunei Straja, pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea Retelei scolare din Comuna Straja, judetul Suceava, pentru anul scolar 2017-2018
» Hotarare - privind aprobarea scutirii la plata taxei de salubrizare pentru locuinta doamnei Popescu Veronica [...]
» Hotarare - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvolter pentru anul 2016
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind aprobarea achizitiei publice de servicii privind colectare si transport deseuri municipale
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, dosar nr. 5915
» Hotarare - privind aprobarea documentelor tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investitii [...]
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trim IV, 2016
» Hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al obiectivului de investitie [...]
» Hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes [...]"
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 din 14.12.2016
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
» Hotarare - prvind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public [...]
» Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
» Hotarare - privind validarea unui mandat de consilier local
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I 2017
» Hotarare - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintescu Vasile-Dragos, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
» Hotarare - privind validarea unui mandat de consilier local
» Hotarare - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a pajistilor apartinand domeniului public al comunei Straja, in suprafata de 221,95 ha
» Hotarare - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult din comuna Straja, jud. Suceava apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
» Hotarare - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2016
» Hotarare - privind aprobarea valorificarii cantitaii de 422 m.c.-masa lemnoasa din fond forestier
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al II-lea, 2017
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [...]
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice [...]
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Hotarare - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 939 m.c volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotarare - privind apartenenta la domeniul privat al comunei Straja [...]
» Hotarare - de aprobare a Regulamentului privind procedura de vanzare/concesionare.inchiriere a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al comunei Straja, judetul Suceava
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru apararea intereselor comunei Straja si a autoritatilor administratiei publice locale din comuna Straja, judetul Suceava [...]
» Hotarare - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investitii [...]
» Hotarare - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Straja, judetul Suceava
» Hotarare - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local al comunei Straja [...]
» Hotarare - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pintescu Vasile-Dragos [...]
» Hotarare - privind validarea unui mandat de consilier local
» Hotarare - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I, 2017
» Hotarare - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 282 mc volum brut masa lemnoasa din fondul forestier [...]
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investitii [...]
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru apararea intereselor Comunei Straja [...]
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al IV-lea, 2017
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice
» Hotarare - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2017 în sumă de 569.212,68 lei
» Hotarare - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
» Hotarare - privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018
» Hotarare - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut de Legea nr. 416/2001 [...[
» Hotarare - privind propunerile referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Straja, judeţul Suceava, Pătrăucean Liliana, funcţionar public de conducere, pentru anul 2017
» Hotarare - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Straja, începând cu data de 1 ianuarie 2018
» Hotarare - privind aprobarea valorificării cantităţii de X.053 m.c. volum brut masă lemnoasă
» Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 în comuna Straja, judeţul Suceava
» Hotarare - privint completare inventar bunuri domeniu privat
» Hotarare - privind intocmirea raportului de evaluare
» Hotarare - privind aprobare doc parcare
» Hotarare - aprobare BVC anul 2018
» Hotarare - achizitionare servicii juridice
» Hotarare - privind achizitionarea servicii achizitii publice
» Hotarare - privind aprobarea Retelei scolare din comuna Straja, judetul Suceava pentru anul scolar 2018-2019
» Hotarare - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2017
» Hotarare - aprobare plan ocupare functii publice
» Hotarare - aprobare regulament organizare compartiment asistenta sociala
» Hotarare - aprobare executie bugetara trim. I/2018
» Hotarare - privind valorificarea cantitatii de 191 mc-masa lemnoasa
» Hotarare - privind alegerea Presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, zid de sprijin
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, modernizare drum comunal
» Hotarare - rectificare buget local
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, amenajare torturare
» Hotarare - privind desemnarea reprezentantului comunei Straja in Adunadea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» Hotarare - privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare [...]
» Hotarare - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru apararea intereselor Comunei Straja [...]
» Hotarare - privind implementarea proiectului "Modernizare drum comunal prin GAL [...]"
» Hotarare - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 603 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al II-lea
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri
» Hotarare - alegere presedinte de sedinta
» Hotarare - alocare sprijon financiar biserica penticostala Straja
» Hotarare - rectificare buget
» Hotarare - valorificare 413 mc
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - reorganizare comisie de validare mandate
» Hotarare - validare mandat Circiu Vasile GIca
» Hotarare - validare mandat Negru Ilie
» Hotarare - transformare posturi
» Hotarare - desemnare reprezentanti in CA scoala
» Hotarare - executie buget trim III
» Hotarare - rectificare buget
» Hotarare - vanzare 820 mp teren arabil
» Hotarare - rectificare buget
» Hotarare - valorificare 1.324 mc volum brut masa lemnoasa
» Hotarare - alegere presedinte de sedinta
» Hotarare - aprobarea SF inlocuire retea de distributie apa potabila
» Hotarare - reorganizare comisie de validare mandate
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» Hotarare - privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Hotarare - privind aprobarea Planului de actiuni prevazut de Legea nr. 416/2001
» Hotarare - privind aprobarea numarului de posturi pentru asistenti personali pentru anul 2019
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare trim. IV 2018
» Hotarare - privind aprobarea Retelei scolare in comuna straja pentru anul scolar 2019-2020
» Hotarare - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare
» Hotarare - privind aprobare prelungire PUG
» Hotarare - privind actualizare indicatori Reabilitare, modernizare, dotare, extindere Scoala Gimnaziala Dimitrie Onciul Straja
» Hotarare - privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale incepand cu 01.01.2019
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind actualizare indicatori modernizare Scoala Gimnaziala Straja
» Hotarare - privind aderarea comunei Straja la A.C.O.R
» Hotarare - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2018
» Hotarare - privind asigurarea exercitarii activitatii de audit public intern in sistem de cooperare
» Hotarare - privind actualizare PAAR 2019
» Hotarare - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2019
» Hotarare - privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Hotarare - privind valorificarea cantitatii de 58mc volum brut masa lemnoasa
» Hotarare - privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazulire de violenta domestica
» Hotarare - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotarare - privind aprobarea bugetului local pe venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotarare - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul [...]
» Hotarare - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2019
» Hotarare - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotarare - validare mandat Circiu Vasile Gica
» Hotarare - validare mandat Negru Ilie
» Hotarare - reorganizare comisie de validare mandate