PRIMARIA COMUNEI STRAJA

Judetul Suceava

HOTARARILE ADOPTATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL» Hotararea nr. 21/26.08.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Hotararea nr. 20/26.08.2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea
» Hotararea nr. 18/12.05.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Hotararea nr. 17/12.05.2020 - privind validarea mandatului de consilier local [...]
» Hotararea nr. 16/12.05.2020 - privind validarea mandatului de consilier local [...]
» Hotararea nr. 14/12.05.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 15/12.05.2020 - privind reorganizarea Comisiei de validare [...]
» Hotararea nr. 1/2017 - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvolter pt anul 2016
» Hotararea nr. 2/2017 - rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al ob de invest ”Modernizare drumuri de interes local in com. Straja, jud. Suceava, 16.03.2017
» Hotararea nr. 3/2017 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate a ob de invest reabilitare, modernizare, dotare si extindere SC. Gimnaziala Straja
» Hotararea nr. 4/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al ob de invest Modernizare drumuri de interes local in com. Straja, jud. Suceava
» Hotararea nr. 47/2016 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 03.11.2016
» Hotararea nr. 48/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 49/2016 - privind rectificarea bugetuli local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 20.12.2016
» Hotararea nr. 50/2016 - privind aprobarea executie bugetare pentru trim. IV, 2016
» Hotararea nr. 51/2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
» Hotararea nr. 52/2016 - privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea achizitiei publice de servicii pentru colectare si transport deseuri
» Hotararea nr. 53/2016 - privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurulor care alcatuiesc domeniul public [...]
» Hotararea nr. 54/2016 - privind validarea unui mandat de consilier local
» Hotararea nr. 55/2016 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice, dosar nr. 5915
» Hotararea nr. 7/27.06.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice
» Hotararea nr. 8/27.06.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru apararea intereselor Comunei Straja [...]
» Hotararea nr. 9/27.06.2017 - privind aprobarea retelei scolare din com. Straja, pentru anul scolar 2017-2018
» Hotararea nr. 10/27.06.2017 - privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali pe anul 2017
» Hotararea nr. 11/27.06.2017 - privind propunerile referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuale [...]
» Hotararea nr. 12/27.06.2017 - privind aprobarea scutirii la plata taxei de salubrizare pentru doamna Popescu Veronica [...]
» Hotararea nr. 13/27.06.2017 - privind aprobarea planului de actiuni prevazut de legea 416 din 2001 [...]
» Hotararea nr. 14/27.06.2017 - privind actalizare PAAR al comunei Straja, pe anul 20117
» Hotararea nr. 15/27.06.2017 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. I, 2017
» Hotararea nr. 16/27.06.2017 - privind modificarea Anexei la HCL nr. 51/20.12.2016 [...]
» Hotararea nr. 17/27.06.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 18/31.07.2017 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Hotararea nr. 19/31.07.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare [...]
» Hotararea nr. 20/31.07.2017 - privind respingerea proiectului de hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice [...]
» Hotararea nr. 21/31.07.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta [...]
» Hotararea nr. 22/31.07.2017 - privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [...]
» Hotararea nr. 23/31.07.2017 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 939 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotararea nr. 24/31.07.2017 - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2016
» Hotararea nr. 25/31.07.2017 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al II lea, 2017
» Hotararea nr. 26/31.07.2017 - privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a pajistilor [...]
» Hotararea nr. 27/31.07.2017 - privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult din comuna Straja [...]
» Hotararea nr. 28/08.09.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice
» Hotararea nr. 29/08.09.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru apararea intereselor Comunei Straja [...]
» Hotararea nr. 30/08.09.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 31/08.09.2017 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Straja, judetul Suceava
» Hotararea nr. 32/08.09.2017 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local al comunei Straja, in Consiliul de Administratie al Scolii Gomnaziale "Dimitrie Onciul" Straja, pentru anul scolar 2017-2018
» Hotararea nr. 33/08.09.2017 - de aprobarea a Regulamentului privind procedura de vanzare/concesionare/inchiriere a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al comunei Straja, judetul Suceava
» Hotararea nr. 34/31.10.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 35/31.10.2017 - privind aprobarea valorificării cantităţii de 282 m.c. volum brut masă lemnoasa din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava
» Hotararea nr. 36/31.10.2017 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
» Hotararea nr. 37/31.10.2017 - privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al III-lea, 2017
» Hotararea nr. 38/31.10.2017 - privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Straja, jud. Suceava a suprafeţei de 820 m.p. teren arabil identificată cu nr. cadastral 32030
» Hotararea nr. 39/18.12.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 40/18.12.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii servicilor juridice [...]
» Hotararea nr. 41/18.12.2017 - privind respingerea Proiectului de hotarare [...]
» Hotararea nr. 42/18.12.2017 - rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
» Hotararea nr. 43/18.12.2017 - privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul al IV-lea, 2017
» Hotararea nr. 1/09.01.2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţa
» Hotararea nr. 2/09.01.2018 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pentru anul 2017 în sumă de 569.212,68 lei
» Hotararea nr. 3/18.01.2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 în comuna Straja, judeţul Suceava
» Hotararea nr. 4/18.01.2018 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Straja, începând cu data de 1 ianuarie 2018
» Hotararea nr. 5/18.01.2018 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut de Legea nr. 416/2001 [...]
» Hotararea nr. 6/18.01.2018 - privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018
» Hotararea nr. 7/18.01.2018 - privind propunerile referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Straja, judeţul Suceava, Pătrăucean Liliana, funcţionar public de conducere, pentru anul 2017
» Hotararea nr. 8/18.01.2018 - privind aprobarea valorificării cantităţii de 1.053 m.c. volum brut masă lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud. Suceava
» Hotararea nr. 12/10.05.2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
» Hotararea nr. 13/10.05.2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 14/10.05.2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 15/10.05.2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 16/10.05.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
» Hotararea nr. 17/10.05.2018 - privind aprobarea valorificării cantităţii de 191 m.c. volum brut masă lemnoasă
» Hotararea nr. 18/10.05.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
» Hotararea nr. 19/10.05.2018 - privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pentru anul 2017
» Hotararea nr. 20/10.05.2018 - privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I, 2018
» Hotararea nr. 21/10.05.2018 - privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Straja, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018-2019
» Hotararea nr. 22/10.05.2018 - privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei Straja, judeţul Suceava
» Hotararea nr. 23/10.05.2018 - privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare pentru suprafaţa de 820 m.p. teren arabil aflat în extravilanul comunei
» Hotararea nr. 24/10.05.2018 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Straja, judeţul Suceava pentru anul 2018
» Hotararea nr. 25/28.06.2018 - privind implementarea proiectului "Modernizare drum comunal prin GAL [...]"
» Hotararea nr. 26/28.06.2018 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 603 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotararea nr. 27/28.06.2018 - privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare [...]
» Hotararea nr. 28/28.06.2018 - privind desemnarea reprezentantului comunei Straja [...]
» Hotararea nr. 29/29.06.2018 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice [...]
» Hotararea nr. 30/12.07.2018 - privind indreptarea erorii materiale ce se regaseste in HCL nr. 25/28.06.2018 [...]
» Hotararea nr. 34/24.08.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotararea nr. 35/24.08.2018 - privind alocarea de la bugetul local al comunei Straja [...]
» Hotararea nr. 36/29.10.2018 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 413 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotararea nr. 37/29.10.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotararea nr. 38/29.10.2018 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al III-lea 2018
» Hotararea nr. 39/29.10.2018 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului local al comunei Straja [...]
» Hotararea nr. 40/29.10.2018 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa [...]
» Hotararea nr. 41/29.10.2018 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Hotararea nr. 42/26.11.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 43/26.11.2018 - privind aprobarea SF si indicatori inlocuire retea apa potabila
» Hotararea nr. 44/26.11.2018 - privind rectificarea bugetului local
» Hotararea nr. 45/26.11.2018 - privind valorificarea masa lemnoasa 1324 mc
» Hotararea nr. 46/26.11.2018 - privind transformare posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului
» Hotararea nr. 47/26.11.2018 - privind respingerea proiectului de hotarare [...]
» Hotararea nr. 48/07.12.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotararea nr. 49/19.12.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
» Hotararea nr. 50/19.12.2018 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al IV lea 2018
» Hotararea nr. 51/19.12.2918 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» Hotararea nr. 53/19.12.2018 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2019
» Hotararea nr. 52/19.12.2018 - privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019
» Hotararea nr. 54/19.12.2018 - privind respingerea proiectului de hotarare privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Hotararea nr. 6/08.02.2019 - privind aprobarea Retelei scolare pentru anul 2019-2020
» Hotararea nr. 5/08.02.2019 - privind stabilirea salariilot pentru functiile publice si contractuale [...]
» Hotararea nr. 1/07.01.2019 - privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018
» Hotararea nr. 2/18.01.2019 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 3/18.01.2019 - privind aprobarea prelungirii PUG al comunei Straja
» Hotararea nr. 4/08.02.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 7/05.03.2019 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 8/25.03.2019 - privind valorificare 58 mc volum brut masa lemnoasa
» Hotararea nr. 9/25.03.2019 - privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» Hotararea nr. 10/25.03.2019 - privind actualizare PAAR 2019
» Hotararea nr. 11/25.03.2019 - privind respingerea proiectului de hotarare privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
» Hotararea nr. 12/22.04.2019 - privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotararea nr. 13/22.04.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2019
» Hotararea nr. 14/22.04.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 15/22.04.2019 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotararea nr. 24/13.08.2019 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 25/13.08.2019 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» Hotararea nr. 26/13.08.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotararea nr. 27/13.08.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al II-lea 2019
» Hotararea nr. 17/30.04.2019 - privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2018
» Hotararea nr. 18/30.05.2019 - privind aprobarea indicatori Amenajare trotuare [...]
» Hotararea nr. 19/30.05.2019 - privind aderarea comunei Straja la Acor
» Hotararea nr. 20/30.05.2019 - privind asigurarea exercitarii activitatii de audit public intern in sistem de cooperare
» Hotararea nr. 21/28.06.2019 - privind rectificarea bugetului local
» Hotararea nr. 22/28.06.2019 - privind transformarea unei functii publice de executie ca urmare a promovarii in clasa
» Hotararea nr. 23/30.07.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 16/22.04.2019 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 2019
» Hotararea nr. 28/26.09.2019 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» Hotararea nr. 29/26.09.2019 - privind aprobare valorificare 505 mc volum brut masa lemnoasa
» Hotararea nr. 30/26.09.2019 - privind desemnarea reprezentantiilor CL in CA al Scolii gimnaziale Straja
» Hotararea nr. 31/26.09.2019 - privind respingerea reorganizarii Comisiei de validare a mandatelor
» Hotararea nr. 32/26.09.2019 - privind respingerea validarii unui mandat de consilier local
» Hotararea nr. 33/07.11.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 34/07.11.2019 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 189 mc volum brut masa lemnoasa [...]
» Hotararea nr. 35/07.11.2019 - privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 7.402.587 lei
» Hotararea nr. 36/07.11.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al III-lea 2019
» Hotararea nr. 38/07.11.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» Hotararea nr. 39/06.12.2019 - privind aprobarea valorificarii cantitatii de 451 mc [...]
» Hotararea nr. 40/06.12.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
» Hotararea nr. 41/06.12.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» Hotararea nr. 42/06.12.2019 - privind aprobarea numarului de posturi [...]
» Hotararea nr. 43/06.12.2019 - privind aprobarea Planului de actiuni [...]
» Hotararea nr. 1/09.01.2020 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind reorganizarea Comisiei de validare [...]
» Hotararea nr. 2/09.01.2020 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind validarea mandatului de consilier local [...]
» Hotararea nr. 3/09.01.2020 - privind respingerea Proiectului de hotarare privind validarea mandatului de consilier local [...]
» Hotararea nr. 4/09.01.2020 - privind aprobarea Retelei scolare din comuna Straja [...]
» Hotararea nr. 5/21.02.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 6/21.02.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Hotararea nr. 7/21.02.2020 - privind aprobarea tarifelor distincte practicate pentru activitatea de salubrizare [...]
» Hotararea nr. 8/21.02.2020 - privind completarea Anexei nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 37/07.11.2019 [...]
» Hotararea nr. 11/09.04.2020 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2020
» Hotararea nr. 12/09.04.2020 - privind aprobarea tarifelor practicale [...]
» Hotararea nr. 9/09.04.2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Hotararea nr. 10/09.04.2020 - privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2019
» Hotararea nr. 13/09.04.2020 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si delurarii procedurilor de atribuire [...]